Батькам майбутніх першокласників
Детальніше...

16.05.24
Свято обдарованих дітей - День науки
Детальніше...

16.05.24
День вишиванки «З вірою, надією та любов'ю вишиваємо Перемогу»
Детальніше...

15.05.24
Міжнародний день сім'ї
Детальніше...

04.05.24
Традиційна акція «Великодні вітання Захисникам України»
Детальніше...

Всі новини »

Благодійний фонд «Розвиток - 304»

 1. Загальні положення
  1.  Благодійний фонд "Розвиток – 304" (надалі - Фонд ) недержавна неприбуткова благодійна організація  є добровільним формуванням громадян, які добровільно об'єднались на основі спільності поглядів на вдосконалення освіти, виховання та оздоровлення підростаючого покоління, практичного милосердя і гуманізму, а також для надання матеріальної та фінансової допомоги і інших послуг у розвитку середньої спеціалізованої школи № 304 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (надалі - Школі).
  2. Фонд створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
  3. Фонд має місцевий статус і діяльність його поширюється на територію Святошинського  району міста Києва.
  4. Фонд керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про благодійну діяльність  та благодійні організації", іншими нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та цим Статутом.
  5. Фонд є незалежним від будь-яких політичних партій і громадських рухів та організацій, співпрацює з органами виконавчої влади, та іншими юридичними і фізичними особами.
  6. Фонд не має на меті одержання прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації для його наступного розподілу між засновниками та учасниками.
  7. Фонд є юридичною особою з моменту реєстрації в встановленому чинним законодавством України порядку. Має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банку, круглу печатку із своєю назвою на українській мові, штампи, власну символіку, зразки яких реєструються згідно з чинним законодавством України.
  8. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном і коштами. Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Фонду.
  9. Найменування Фонду: українською мовою –  Благодійний Фонд "Розвиток - 304".
  10. Юридична адреса Фонду: 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова  будинок № 21, квартира №155
  11. Фонд створено на невизначений строк.
    
 2. Предмет, цілі, завдання та основні форми діяльності  Благодійного Фонду
  1. Основною метою діяльності Благодійного Фонду є безоплатна передача у власність бенефіціара школи №304 м. Києва (надалі “Школи”), коштів, що спрямовані на: сприяння розвитку матеріально-технічної бази Школи, вдосконалення в ній рівня і якості навчального процесу; сприяння культурно-естетичному, спортивному та трудовому вихованню учнів, їх профорієнтації; забезпечення оздоровчих та профілактичних заходів; соціальний захист, заохочення учнів та працівників Школи, задоволення їхніх освітніх вимог, розвиток інформаційних потреб.
  2. Благодійний фонд визначає предметом своєї діяльності: пошук джерел надходження благодійницьких коштів та використання їх на поліпшення матеріального становища Школи, сприяння практичному здійсненню загальнодержавних та регіональних науково-освітніх програм, надання допомоги творчій молоді, соціальний захист  вчителів та учнів.
   Виходячи із визначених цілей, Благодійний фонд ставить перед собою завдання здійснювати фінансове, матеріальне та організаційне сприяння професійній діяльності вчителів; культурно-естетичному, спортивного та трудового вихованню учнів; забезпеченню охорони здоров’я, поліпшенню умов навчання учнів та праці вчителів.
  3. Основними формами діяльності Благодійного фонду є:
   1. укладання угод про благодійницьку діяльність з юридичними  та фізичними особами (спонсорами);
   2. збір та акумулювання на своїх банківських рахунках благодійницьких коштів;
   3. придбання для Школи шкільного обладнання, обладнання для шкільних майстерень, інвентарю, технічних засобів, відео та аудіо апаратури, фото обладнання, комп’ютерів тощо;
   4. сприяння та фінансування додаткових освітніх та культурно-спортивних послуг, що надаються учням Школи;
   5. сприяння у підвищенні кваліфікації працівників Школи;
   6. допомога  у створенні з числа учнів Школи добровільних самодіяльних об’єднань за інтересами, творчих та виробничих центрів на базі Школи;
   7. сприяння забезпеченню оздоровчих та профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я, умов навчання та праці;
   8. призначення та виплата стипендій, премій, доплат та інших грошових чи речових винагород та допомогу Благодійного фонду;
   9. сприяння фінансуванню наукових робіт та експериментів у галузях освіти, виховання, фізичного та психічного розвитку дітей;
   10. сприяння страхуванню майна, життя і здоров’я учнів та працівників Школи.
  4. Для здійснення благодійної діяльності Благодійний фонд має право:
   1. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги, використовуючи цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування;
   2. здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб
   3. об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, які створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань фонду;
   4. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
   5. організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
   6. постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
   7. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
   8. бути членом інших благодійних організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями сприяння розвитку освіти;
   9. мати власну символіку, яка повинна бути зареєстрована у порядку, визначеному законодавством України;
   10. популяризувати своє ім’я, символіку;
   11. мати інші права згідно з законодавством України.
  5. Благодійний фонд зобов’язується забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ членів фонду до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Члени Благодійного фонду не мають права отримувати матеріальних переваг та додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем у фонді, крім тих, що передбачені чинним законодавством України.
    
 3. Умови і порядок прийняття в члени фонду та вибування з нього
  1. Залучення до благодійного фонду активних осіб є суттєвим чинником для досягнення головної мети Фонду. З самого початку свого існування Фонд прагне до якнайширшого членства у Фонді.
   Членство благодійному фонді є індивідуальним та колективним.
   Членами Благодійного фонду можуть бути на добровільних засадах:
   1. індивідуальні члени  - фізичні особи, які досягли 16 років та колективні члени
   2. трудові колективи підприємств, установ та організацій, які сприяють досягненню мети Фонду.
    Фізичні особи подають заяву на ім’я Голови Благодійного фонду, а трудові колективи - рішення керівного органу трудового колективу.
  2. Рішення про прийом в члени Фонду приймає Голова Благодійного фонду
  3. Члени Фонду мають право :
   1. брати участь в діяльності Фонду у відповідності до його Статуту;
   2. подавати на розгляд Наглядової ради Благодійного фонду свої програми, які не суперечать  чинному законодавству України та його Статуту ;
   3. отримувати інформацію про діяльність Благодійного фонду;
   4. припиняти членство у Фонді.
  4. Члени Благодійного фонду зобов’язані:
   1. визнавати Статут Фонду  та дотримуватися його;
   2. всіляко сприяти діяльності Благодійного фонду;
   3. не підтримувати пропаганди війни, насильства і дискримінації, а також організацій, які ведуть таку пропаганду;
   4. сплачувати вступні та періодичні членські внески, якщо таке рішення буде прийнято Загальними зборами Благодійного фонду.
  5. Членство у Фонді може бути припинено у разі :
   1. реєстрації Головою  Благодійного Фонду заяви (для індивідуальних членів) чи рішення керівного органу (для колективних членів) про вихід з Благодійного Фонду;
   2. припинення діяльності або смерті члена;
   3. рішення Правління Фонду про виключення з членів, в зв’язку з порушенням членом Статуту Фонду або угод, укладених з Фондом;
   4. припинення діяльності Благодійного Фонду.
     
 4. Органи управління Благодійним Фондом
  1. Вищим органом управління Благодійним Фондом є Загальні збори членів Благодійного фонду (надалі “Збори”), які скликаються Наглядовою радою Фонду у разі потреби , а також на вимогу не менш як 1/3 членів Фонду.
   Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Благодійного фонду. При проведенні зборів ведеться протокол. Рішення, з обговорюваних на Зборах питань приймаються простою більшістю голосів, присутніх на Зборах членів Фонду.
  2. До виключної компетенції Загальних зборів членів Фонду належить:
   1. затвердження Статуту Благодійного Фонду і внесення змін до нього;
   2. обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та Наглядової ради;
   3. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.
  3. Загальні збори членів Благодійного Фонду:
   1. обирають Голову  Благодійного Фонду;
   2. затверджують цільові благодійні програми Фонду та визначають:
   3. основні напрямки діяльності Благодійного Фонду;
   4. затверджують бюджет та фінансовий звіт Благодійного Фонду ;
   5. вирішують питання про доцільність та розміри вступних та періодичних членських внесків;
   6. затверджують рішення Благодійного Фонду про членство Фонду у інших благодійних організаціях;
   7. вирішують інші питання, що стосуються діяльності  Фонду.
  4. Виконавчим постійно діючим органом управління Благодійного Фонду є Голова, який забезпечує діяльність в період між Зборами. Голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд  завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності та розподіл обов’язків штатних працівників Благодійного Фонду.
  5. В рамках покладених на нього повноважень:
   1. представляє без будь-яких спеціальних повноважень Благодійного Фонду  у відносинах з державними органами та громадськими організаціями, підприємствами та установами;
   2. організовує роботу Благодійного Фонду;
   3. розробляє та подає на узгодження до Наглядової ради основні напрямки діяльності Благодійного Фонду ;
   4. затверджує штатний розпис апарату Благодійного Фонду та відповідно до нього кошторис Фонду;
   5. готує та подає на розгляд Загальних зборів разом з висновком Наглядової ради фінансовий звіт та проект бюджету Фонду ;
   6. проводить прийом в члени Благодійного Фонду  та приймає рішення про виключення з членів Фонду;
   7. виконує згідно зі Статутом  іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.
   8. розробляє та подає на затвердження Загальними Зборами основні напрямки діяльності Благодійного Фонду;
   9. підписує договори (угоди), що пов’язані з діяльністю Фонду та інші організаційні документи Благодійного фонду;
   10. розпоряджається коштами Благодійного Фонду  у відповідності до планів їх використання;
   11. видає накази і розпорядження з питань діяльності Благодійного Фонду ;
   12. делегує (за наказом, дорученням або включенням до посадової інструкції) будь-яке з своїх прав іншому члену Правління чи штатному працівнику Благодійного Фонду ;
   13. виконує інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Фонду.
  6. На час відсутності Голови Благодійного фонду  його обов’язки виконує заступник Голови.
  7. Штатний апарат Благодійного Фонду  складають особи, які прийняті за працевлаштуванням на роботу. На штатних працівників апарату Благодійного Фонду поширюється чинне законодавство України про працю, соціальне забезпечення та страхування.
  8. Наглядова рада є органом управління Благодійним Фондом, який в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.
   Наглядова рада, що обирається Загальними зборами на трирічний строк, є вищим органом управління та може вирішувати будь-які питання діяльності Благодійника
   Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу.
  9. Наглядова рада:
   1. забезпечує виконання рішень Зборів;
   2. затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної організації її установчим документам
   3. приймає рішення про членство Фонду у інших благодійних організаціях;
   4. розглядає та затверджує план використання благодійницьких коштів на фінансовий рік (квартал);
   5. заслуховує Голову Благодійника з питань розпорядження коштами Благодійника  у відповідності до планів їх використання;
   6. розглядає та дає висновки щодо фінансового звіту та проекту бюджету Благодійника ;
   7. проводить вибіркові перевірки використання коштів Благодійника.
     
 5. Матеріально - фінансове забезпечення діяльності Благодійного Фонду
  1. Власність Благодійного Фонду  складає рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
   Майно та кошти Благодійного Фонду  не можуть бути предметом застави.
  2. Джерелами формування майна та коштів Благодійного Фонду  є:
   1. внески засновників (членів) та інших благодійників;
   2. благодійні внески і пожертви, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
   3. надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна пожертвувань, які надійшли від благодійників;
   4. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів;
   5. інші джерела, не заборонені законодавством України.
    Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.
  3. Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності
  4. Благодійний Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей і завдань.
   Благодійний Фонд  користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Благодійного Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
   Розмір витрат на утримання апарату Благодійного Фонду (адміністративні витрати) не повинен перевищувати 20 відсотків від його доходу у поточному році.
  5. Благодійний Фонд  обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
   Фінансова діяльність Благодійного Фонду здійснюється відповідного до вимог законодавства України. Фонд не має на меті одержання прибутків, не розподіляє власні майно і кошти між членами та не вилучає суми перевищення доходів Благодійного Фонду над видатками.
   Надходження Благодійного Фонду  від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та в порядку, передбачених Законом України “ Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
   Фінансовий рік діяльності Благодійного Фонду визначається з 01 січня по 31 грудня поточного року.
  6. Контроль за діяльністю Фонду, в тому числі і порядком використання ним майна та коштів, призначених для надання благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
   Благодійники, які передали до Фонду  своє майно, кошти чи матеріальні цінності, одержують на вимогу звіт про використання майна, коштів чи матеріальних цінностей. Якщо така передача відбулася за цільовим призначенням.
  7. Благодійний Фонд веде встановлену чинним законодавством України бухгалтерську і іншу господарську документацію та подає відповідну статистичну звітність, обсяг і форми якої визначаються за загальними правилами відповідно до законодавства.
  8. Забороняється розподіл отриманих доходів, прибутків, або їх частини серед засновників (учасників), членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  9. Доходи (прибутки) Благодійного фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
   Голова Благодійного Фонду  несе відповідальність перед Загальними зборами та держаними органами за своєчасність та достовірність наданої звітності.
   Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
    
 6. Внесення змін та доповнень до Статуту Благодійника
  1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів та оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  2. Про внесені зміни та доповнення до Статуту Благодійний Фонд  у 10-ти денний термін повідомляє реєструючий орган.
    
 7. Порядок припинення діяльності Благодійного Фонду та вирішення майнових  питань
  1. Діяльність Благодійного Фонду  може бути припинена шляхом:
   1. реорганізації за рішенням Загальних зборів. При цьому права та обов’язки Благодійного Фонду  переходять до правонаступника;
   2. підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію Благодійного Фонду визначаються законом.
   3. Активи Фонду передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення дії Фонду (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.
  2. Ліквідація Благодійного фонду  проводиться ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
  3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї  переходять повноваження по управлінню справами Благодійного фонду.
  4. Діяльність ліквідаційної комісії регламентується нормативними актами України.
  5. Кошти та інше майно Благодійного Фонду, в разі його ліквідації не може перерозподілятися між його членами, а використовується для виконання статутних завдань Благодійного Фонду  або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
  6. Ліквідація вважається завершеною, а Благодійний Фонд  таким, що припинив свою діяльність, з дати скасування запису в реєстрі благодійних організацій.

 

Відомості
про засновників благодійного фонду «Розвиток – 304»

№ п/п Приз віще,  
ім’я,
по  батькові
1 Швестко Олена Анатоліївна

 
Відомості
про склад органів правління благодійного фонду «Розвиток – 304»

№ п/п Приз віще,  
ім’я,
по  батькові
Посада у фонді
1 Лапко Олена Юріївна Голова фонду
2 Крупнік Тетяна Миколаївна Заступник голови фонду
3 Стародубцева Лілія Андріївна Голова наглядової ради
4 Іщук Олена Пилипівна Член наглядової ради
5 Пешкова Олена Іванівна Член наглядової ради
Login