02.07.20
Наказ №051-У від 02.07.2020р. «Про зарахування дітей до 1-го класу спеціалізованої школи №304 на 2020-2021 н.р.»
Детальніше...

22.06.20
Інформація про мережу школи станом на 20 червня 2020 року
Детальніше...

11.06.20
Проект «Все буде добре!»
Детальніше...

09.06.20
Прощавай, початкова школо!
Детальніше...

01.06.20
День захисту дітей
Детальніше...

Всі новини »

Система управління охороною праці в СШ №304

 »   »   »  Система управління охороною праці в СШ №304

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон про охорону праці) встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У СШ№304 до системи управління охороною праці належать і питання безпеки життєдіяльності (як-от охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприяє:
– поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання й праці;
– запобіганню надзвичайним ситуаціям під час навчально-виховного процесу, на виробництві та в побуті.

Функціонування системи управління охороною праці
Система управління охороною праці в школі базується на таких основних принципах, як:
комплексність — реалізація соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів під час розв’язання питань з охорони праці;
системність — методи і засоби, що використовують для виконання зазначених вище заходів, взаємозв’язані і пов’язані з виробничим середовищем;
безперервність — регулярне й неперервне використання всіх функцій управління щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці й навчання;
динамічність — удосконалення методів і форм управління охороною праці з урахуванням передового вітчизняного й світового досвіду;
науковість — використання наукового підходу до аналізування небезпек і ризиків, прийняття рекомендацій та рішень щодо забезпечення умов праці й навчання;
оптимізація — вибір найоптимальнішого рішення під час виконання робіт з охорони праці;
стандартизація — упорядкування вимог щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у вигляді державних нормативно-правових актів з охорони праці;
відповідальність — відповідальність кожного працівника за дотримання вимог охорони праці, які викладено в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці для окремих видів робіт або певних професій;
ефективність — аналізування ефективності рішень, прийнятих в процесі управління охороною праці.

Методи системи управління охороною праці
До методів управління охороною праці в школі належать, зокрема, такі:
організаційно-розпорядчі:
— організаційні заходи — створення комісії з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків, укладення колективного договору (угоди), розроблення нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виконання працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці, а учнями — вимог безпеки життєдіяльності тощо;
— інструктивно-методичні заходи — видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

соціально-психологічні:
— навчальна й виховна робота з працівниками, учнями з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
— пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, зокрема проведення днів, тижнів, місячників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (наприклад, день цивільного захисту, тиждень пожежної безпеки, місячник охорони праці, конкурси, позашкільні заходи, фестивалі тощо);
— установлення контролю і взаємоконтролю, підвищення дисципліни праці та навчання

Нормативно-правові документи
До нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі належать, зокрема, такі:
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), яке визначає обов’язки посадових осіб щодо створення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці в школі.
Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яке розробляють згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255. Відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці в школі несуть особи, призначені наказом  директора. Це, зазвичай, відповідальні за:
— охорону праці;
— експлуатацію електрогосподарства;
— пожежну безпеку;
— експлуатацію будівель і споруд;
— роботу обладнання й устаткування;
— роботу з охорони праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях;
— організацію позакласних та спортивно-масових заходів.

Положення про комісію з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, яке розроблено з урахуванням Типового положення про комісію з питань охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації, поданого в додатку 2 постанови президії Федерації професійних спілок України від 05.11.2004 № П-10-4(далі — Постанова № П-10-4);
Положення про громадського інспектора з охорони праці, яке розроблено згідно з Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці, поданого в додатку 1 Постанови № П-10-4;
Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, що  розроблене з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 
Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (зі змінами);
Положення про організацію та проведення адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності, яке  розроблене службою охорони праці (відповідальним за охорону праці).
Розроблені й інші нормативні документи, які враховують усі питання створення безпечних і нешкідливих умов навчання й праці — зокрема, інструкції з охорони праці, правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу,  колективний договір. Він містить комплексні заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, які розроблені спільно з представниками професійної спілки.

Навчання з питань охорони праці
Навчанню та перевірці знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності підлягають усі без винятку працівники школи з урахуванням умов праці та їхньої діяльності (педагогічної, технічні тощо). Перевірку знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків. Перевірку знань здійснює комісія, склад якої затверджується наказом директора школи. Формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчального закладу є залік за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи.
Окрім цього: розроблюються та затверджуються положення, інструкції з охорони праці (за професіями та видами робіт), посадові інструкції з блоком питань з охорони праці, робочі інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах школи;

Розслідування нещасних випадків
Розслідування нещасних випадків, що трапилися під час навчально-виховного процесу з працівниками чи учнями, проводять відповідно до:
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 № 1232;
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (зі змінами).
Нещасні випадки, що трапилися в побуті, розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270.
Профілактику нещасних випадків, усунення причин, що призвели до нещасних випадків, професійних захворювань, надання допомоги потерпілим здійснюють на основі аналізу нещасних випадків, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу, проведеного працівниками школи.

Завдання системи управління охороною праці
До функцій системи управління охороною праці належить:
планування робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності;
оцінювання стану охорони праці та функціонування системи управління охороною праці;

Планування
Для планування робіт з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі розробляють плани та  комплексні заходи.

Контроль
Систематичний контроль, своєчасне виявлення й ліквідування проблемних ситуацій проводять з метою поліпшення й оздоровлення умов навчання й праці.
Адміністративно-господарський контроль у школі проводять у три етапи.

Перший — це щоденний контроль на робочому місці, який охоплює перевірку стану робочих місць, справність обладнання, пристосувань, інструментів, виявляють ви­падки порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії та ін­ших правил охорони праці.
Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідовуються негайно, останні фіксуються в журналі обліку стану охорони праці з обов'язко­вим зазначенням термінів їхньої ліквідації і відповідального;

Другий -  щотижневий,  але не рідше 2-х разів на місяць
Він передбачає перевірку технічного й санітарного стану приміщень (освітлення, опалення, вентиляція тощо) та робочих місць, наявності інструкцій з охорони праці в майстернях, кабінетах. При цьому також перевіряють:
справність обладнання, відповідність їх вимогам охорони праці тощо
наявність куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, стендів, аптечок з набором медичних засобів для надання першої (долікарської) допомоги;

Запис про проведення такого контролю з пропозиціями й зауваженнями комісія вносить до журналу адміністративно-громадського контролю, який зберігає в себе відповідальний за охорону праці, безпеку життєдіяльності.

Третій: щомісячно, але не рідше одного разу на квартал 

Директор школи спільно з головою профкому, відповідальним за електро- та пожежну безпеку, заступниками директора, один раз на місяць контролюють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії. Резуль­тати розглядаються на засіданні комісії з оперативного контролю і оформляються на засіданні цієї самої комісії (протокольно).

 

Login