10.07.24
Відкрито додатковий набір до:
10 класу математичного профілю
10 класу біотехнологічного профілю
до 1 класів
Детальніше...

20.06.24
Мозаїка класної єдності. Підсумковий проєкт 2024
Детальніше...

07.06.24
Подяка від команди школи у межах проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
Детальніше...

07.06.24
Шановні батьки першокласників 2024-2025 н.р.!
Запрошуємо Вас на годину спілкування 12.06.2024р. о 18.00 до школи
Адміністрація школи
Детальніше...

06.06.24
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Рух - це здорово!»
Детальніше...

Всі новини »

Система управління охороною праці в СШ №304

 »   »   »   »  Система управління охороною праці в СШ №304

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон про охорону праці) встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У СШ№304 до системи управління охороною праці належать і питання безпеки життєдіяльності (як-от охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприяє:
– поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання й праці;
– запобіганню надзвичайним ситуаціям під час навчально-виховного процесу, на виробництві та в побуті.

Функціонування системи управління охороною праці
Система управління охороною праці в школі базується на таких основних принципах, як:
комплексність — реалізація соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів під час розв’язання питань з охорони праці;
системність — методи і засоби, що використовують для виконання зазначених вище заходів, взаємозв’язані і пов’язані з виробничим середовищем;
безперервність — регулярне й неперервне використання всіх функцій управління щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці й навчання;
динамічність — удосконалення методів і форм управління охороною праці з урахуванням передового вітчизняного й світового досвіду;
науковість — використання наукового підходу до аналізування небезпек і ризиків, прийняття рекомендацій та рішень щодо забезпечення умов праці й навчання;
оптимізація — вибір найоптимальнішого рішення під час виконання робіт з охорони праці;
стандартизація — упорядкування вимог щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у вигляді державних нормативно-правових актів з охорони праці;
відповідальність — відповідальність кожного працівника за дотримання вимог охорони праці, які викладено в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці для окремих видів робіт або певних професій;
ефективність — аналізування ефективності рішень, прийнятих в процесі управління охороною праці.

Методи системи управління охороною праці
До методів управління охороною праці в школі належать, зокрема, такі:
організаційно-розпорядчі:
— організаційні заходи — створення комісії з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків, укладення колективного договору (угоди), розроблення нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виконання працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці, а учнями — вимог безпеки життєдіяльності тощо;
— інструктивно-методичні заходи — видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

соціально-психологічні:
— навчальна й виховна робота з працівниками, учнями з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
— пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, зокрема проведення днів, тижнів, місячників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (наприклад, день цивільного захисту, тиждень пожежної безпеки, місячник охорони праці, конкурси, позашкільні заходи, фестивалі тощо);
— установлення контролю і взаємоконтролю, підвищення дисципліни праці та навчання

Нормативно-правові документи
До нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі належать, зокрема, такі:
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), яке визначає обов’язки посадових осіб щодо створення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці в школі.
Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яке розробляють згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255. Відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці в школі несуть особи, призначені наказом  директора. Це, зазвичай, відповідальні за:
— охорону праці;
— експлуатацію електрогосподарства;
— пожежну безпеку;
— експлуатацію будівель і споруд;
— роботу обладнання й устаткування;
— роботу з охорони праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях;
— організацію позакласних та спортивно-масових заходів.

Положення про комісію з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, яке розроблено з урахуванням Типового положення про комісію з питань охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації, поданого в додатку 2 постанови президії Федерації професійних спілок України від 05.11.2004 № П-10-4(далі — Постанова № П-10-4);
Положення про громадського інспектора з охорони праці, яке розроблено згідно з Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці, поданого в додатку 1 Постанови № П-10-4;
Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, що  розроблене з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 
Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (зі змінами);
Положення про організацію та проведення адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності, яке  розроблене службою охорони праці (відповідальним за охорону праці).
Розроблені й інші нормативні документи, які враховують усі питання створення безпечних і нешкідливих умов навчання й праці — зокрема, інструкції з охорони праці, правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу,  колективний договір. Він містить комплексні заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, які розроблені спільно з представниками професійної спілки.

Навчання з питань охорони праці
Навчанню та перевірці знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності підлягають усі без винятку працівники школи з урахуванням умов праці та їхньої діяльності (педагогічної, технічні тощо). Перевірку знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків. Перевірку знань здійснює комісія, склад якої затверджується наказом директора школи. Формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчального закладу є залік за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи.
Окрім цього: розроблюються та затверджуються положення, інструкції з охорони праці (за професіями та видами робіт), посадові інструкції з блоком питань з охорони праці, робочі інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах школи;

Розслідування нещасних випадків
Розслідування нещасних випадків, що трапилися під час навчально-виховного процесу з працівниками чи учнями, проводять відповідно до:
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 № 1232;
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (зі змінами).
Нещасні випадки, що трапилися в побуті, розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270.
Профілактику нещасних випадків, усунення причин, що призвели до нещасних випадків, професійних захворювань, надання допомоги потерпілим здійснюють на основі аналізу нещасних випадків, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу, проведеного працівниками школи.

Завдання системи управління охороною праці
До функцій системи управління охороною праці належить:
планування робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності;
оцінювання стану охорони праці та функціонування системи управління охороною праці;

Планування
Для планування робіт з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі розробляють плани та  комплексні заходи.

Контроль
Систематичний контроль, своєчасне виявлення й ліквідування проблемних ситуацій проводять з метою поліпшення й оздоровлення умов навчання й праці.
Адміністративно-господарський контроль у школі проводять у три етапи.

Перший — це щоденний контроль на робочому місці, який охоплює перевірку стану робочих місць, справність обладнання, пристосувань, інструментів, виявляють ви­падки порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії та ін­ших правил охорони праці.
Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідовуються негайно, останні фіксуються в журналі обліку стану охорони праці з обов'язко­вим зазначенням термінів їхньої ліквідації і відповідального;

Другий -  щотижневий,  але не рідше 2-х разів на місяць
Він передбачає перевірку технічного й санітарного стану приміщень (освітлення, опалення, вентиляція тощо) та робочих місць, наявності інструкцій з охорони праці в майстернях, кабінетах. При цьому також перевіряють:
справність обладнання, відповідність їх вимогам охорони праці тощо
наявність куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, стендів, аптечок з набором медичних засобів для надання першої (долікарської) допомоги;

Запис про проведення такого контролю з пропозиціями й зауваженнями комісія вносить до журналу адміністративно-громадського контролю, який зберігає в себе відповідальний за охорону праці, безпеку життєдіяльності.

Третій: щомісячно, але не рідше одного разу на квартал 

Директор школи спільно з головою профкому, відповідальним за електро- та пожежну безпеку, заступниками директора, один раз на місяць контролюють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії. Резуль­тати розглядаються на засіданні комісії з оперативного контролю і оформляються на засіданні цієї самої комісії (протокольно).

 

Login