Батькам майбутніх першокласників
Детальніше...

16.05.24
День вишиванки «З вірою, надією та любов'ю вишиваємо Перемогу»
Детальніше...

15.05.24
Міжнародний день сім'ї
Детальніше...

04.05.24
Традиційна акція «Великодні вітання Захисникам України»
Детальніше...

03.05.24
Писанка - це дивосвіт, цю красу шанує світ
Детальніше...

Всі новини »

Норми законодавства щодо охорони праці СШ№304

 »   »   »   »  Норми законодавства щодо охорони праці СШ№304

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
ст.153
- забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган;
- власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи:
– поєднаної з явною небезпекою для життя – в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці;
- працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;
- на власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці.

ст.159
Працівник зобов’язаний:
– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
– додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації


Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ
ст.26
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на:
– власника або уповноважений ним орган;
– керівника навчального закладу.

ст.57
Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування


Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII
ст.6
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства

ст.13
Роботодавець зобов’язаний:
– створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів;
– забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

ст.14
Працівник зобов’язаний:
– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

ст.15
- на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці;
- на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;
- на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку;
- служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
- працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії;

ст.18
- не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;
- у разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

ст.22
роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.

ст. 23
працівникам та (або) їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять:
– результати атестації робочих місць;
– заплановані роботодавцем профілактичні заходи;
– результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань;
– повідомлення, подання та приписи органів державного нагляду за охороною праці.


Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІІ (зі змінами)
Ст.6
-умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Ст.13
Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Ст.14
Працівник зобов'язаний:
дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Ст.15
-на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
- Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Ст.18
-Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
- Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
- У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Ст.22
- Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.

Ст.23
- Працівникам та/або їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного нагляду за охороною праці.


Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006
В Україні установлено День охорони праці, який відзначають щорічно 28 квітня — у Всесвітній день охорони праці


Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270
п. 3
– розслідуванню підлягають, зокрема, такі нещасні випадки, що сталися під час: 
– прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації; 
– участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях; 
– проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах.
п. 4
– факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад;
– документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є довідка лікувально-профілактичного закладу.


 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах затверджено наказом МОН України від 01.08.2001 №563 (зі змінами)
п. 1.5
організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників;

п. 1.6
навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів проводяться відповідно до: 
– Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення); 
– Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304(зі змінами)

п. 1.7
інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Типового положення.

п. 3.2
органи управління освітою: 
– здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчальних закладах; 
– забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах; 
– забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо; 
– надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах; 
– систематично заслуховують керівників навчальних закладів про стан роботи з охорони праці;
– забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці; 
– здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів; 
– не допускають уведення в експлуатацію об’єктів освіти з порушеннями технологічного циклу; 
– організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями; 
– визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання; 
– здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; 
– здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; 
– щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах.

п. 4.1
директор школи: 
– відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; 
– не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу; 
– забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення.


Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)
п. 4
розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме: 
– травми через нанесення тілесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених іншою особою, предметами 
– отруєння 
– теплові удари 
– опіки 
– обмороження 
– утоплення 
– ураження електричним струмом, блискавкою 
– інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу 


Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від 18.04.2006 №304(зі змінами)
Загальні положення   
– В установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, які затверджуються наказом.


 Навчання з питань охорони праці здобувачів освіти
– У закладах загальної середньої освіти проводиться навчання з питань безпеки життєдіяльності відповідно до вимог законодавства у сфері освіти.
– У закладах загальної середньої освіти під час трудового і професійного навчання здійснюється навчання з питань охорони праці у вигляді інструктажів з охорони праці. Крім цього, у закладах освіти, що надають загальну середню освіту, проводиться навчання з питань безпеки життєдіяльності.
– Навчання здобувачів освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться як традиційними методами, так і з використанням сучасних форм організації навчання - модульного, дистанційного, екстернатного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання -аудіовізуальних, комп'ютерних.


Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти
1.Під час прийняття на роботу і в процесі роботи посадові особи та інші працівники установ та закладів освіти проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій відповідно до Типового положення.

2.В установах та закладах освіти навчання працівників з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, при цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці має відповідати Типовому положенню. Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо).

10. Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників закладів дошкільної, позашкільної та середньої освіти, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також працівників місцевих органів управління освітою проводиться на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою або в закладах освіти та навчальних центрах, визначених місцевими органами управління освітою.

11. Усі інші посадові особи та працівники установ та закладів освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 годин.

12. Перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності посадових осіб та інших працівників установ та закладів освіти проводять комісії, створені за відповідними наказами:

15. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником установи чи закладу освіти.

16. Формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи.

17. Результати перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників заносяться до протоколу засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

19. У разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівники протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань.
20. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.


 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для працівників
1. Посадові особи та інші працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично мають проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки.

2. Порядок проведення інструктажів з охорони праці з працівниками в установах та закладах освіти здійснюється відповідно до Типового положення:
1) вступний інструктаж з охорони праці проводиться з працівниками, які:
приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь в освітньому та виробничому процесах або виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншою особою відповідно до наказу (розпорядження) керівника, на яку покладається цей обов'язок і яка в установленому цим Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або у спеціально обладнаному приміщенні за програмою, розробленою службою охорони праці. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником установи чи закладу освіти.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників (додаток 3), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу;
2) первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до установи чи закладу освіти;
який переводиться з одного структурного підрозділу установи чи закладу освіти до іншого;
який виконуватиме нову для нього роботу;
відрядженим іншою установою чи закладом освіти, який бере безпосередню участь в освітньому або виробничому процесах.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в установі чи закладі освіти інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт;
3) повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом питань первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці, для решти робіт - 1 раз на 6 місяців;
4) позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі:
введення в дію нових або внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці;
зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
перерви в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт - понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення;
5) цільовий інструктаж з охорони праці проводиться у разі:
ліквідації аварії або стихійного лиха;
проведення робіт, на які відповідно до законодавства з питань охорони праці оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.


Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для учнів
1.Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також під час зарахування або оформлення до закладу освіти здобувачів освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці або особами, на яких покладено ці обов’язки наказом керівника закладу освіти. За умови чисельності учасників освітнього процесу в закладах понад 200 осіб вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують здобувачів освіти перед початком навчального року.
Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти у журналі обліку навчальних занять (додаток 5).

2. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком канікул, а також перед початком заходів за межами закладу освіти.
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять викладачі, учителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Інструктаж проводиться зі здобувачами освіти, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.
Запис про проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності робиться в окремому журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (додаток 6), який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.
Здобувачі освіти, які інструктуються, ставлять підпис в журналі, починаючи з 9 класу.
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

3. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час освітнього процесу, що може призвести чи призвело до травм, надзвичайних ситуацій тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), а також у разі нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу та за межами закладу освіти.

4. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться зі здобувачами освіти в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).


Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41
п. 1.1 
основна мета атестації за умовами праці полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9
п. 1.7
інструкції з охорони праці повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками


Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15
п.3.1
працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії

п.3.5
навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів

п.3.7
особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом

п.3.12
перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем

п.3.16
при незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань

п.5.7
позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці

п.6.2
за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на 
–вступний 
–первинний 
–повторний 
–позаплановий 
– цільовий.


Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» лист МОН України від 16.06.2014 №1/9-319
п.1.5.
- Директор школи, його заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, вчителі,  які проводять інструктажі з ОП та БЖ проходять навчання і перевірку знань х ОП та БЖ на базі методичних підрозділів Святошинського РУОМС.
- програми навчання з ОП та БЖ затверджується наказом директора школи.
- усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖ в школі за програмами, що затверджені директором школи

п.1.6.
- працівники, до службових обов’язків яких входить робота підвищеної небезпеки ( електрики, сантехніки, тощо), при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання на перевірку знань з ОП стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік

п.2.1. 
- організація навчання працівників з ОП та БЖ покладається на ЗДНВР, відповідального за роботу з охорони праці

п.2.2
- термін проведення навчання та перевірки знань, програма навчання, склад комісії з перевірки знань з ОП та БЖ затверджується директором школи

п.2.3
- перевірка знань працівників з ОП та БЖ проводиться у формі усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів, за допомогою письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖ

п.2.4
- особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне навчання і перевірку знань протягом місяця

п.3.1
- проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками школи проводиться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15
- вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи в школі
- реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками
- усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками – повторний, позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом директора школи покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці

п.5.4
- у школі необхідно мати
- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників
- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників
-журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті


Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 №67
п.2.1.
на підприємстві повинні бути створені для кожного працівника здорові і безпечні умови праці. При цьому необхідно дотримуватись таких основних принципів запобігання небезпекам:
- виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним
- обмеження небезпек, яких уникнути неможливо
- усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників
- забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними
- врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо.
- працівники мають бути проінформовані та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов’язаних з безпосередньою загрозою для життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими  , запобіжні і захисні заходи
 
п.2.2
- директор школи забезпечує повну і вичерпну інформацію працівників та їх уповноважених представників з питань охорони праці про можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії працівників у аварійних ситуаціях
- для забезпечення належного виконання цих заходів  директор призначає відповідальних осіб, забезпечує їх підготовку і спорядження відповідно до небезпечності виробництва, масштабів і специфіки школи

п.2.4
- у разі виникнення у школі надзвичайної ситуації і нещасних випадків, директор повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізація і ліквідація аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони


Інструктивно - методичні матеріали  «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» подані в додатку до листа МОН України від 26.04.2013 №1/9-305
- з метою організованого початку нового навчального року директор школи в травні видає наказ «Про підготовку до початку навчального року» у якому:
- зазначається порядок утворення , склад робочої комісії
- затверджується план заходів щодо підготовки школи до нового навчального року з використанням конкретних заходів, терміном виконання і відповідальних за їх виконання
- план організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень школи в новому навчальному році
- наказом директора на початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій, яка перед початком навчального року проводить огляд будівлі, приміщень, комунікацій
- після закінчення всіх підготовчих заходів директор видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в школі, а також за безпеку будівлі та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, тепломережу та інші питання діяльності школи.
 
 

Login